R E G U L A M I N
 X 

Serwis randkomat.pl adresowany jest do osób chcących nawiązać znajomości w Internecie. Specyfika tego serwisu powoduje konieczność zbierania danych osobowych. Podawanie tych danych (rejestracja w serwisie) jest dobrowolne i bezpłatne. Dane osobowe nie są udostępniane w sposób umyślny i świadomy żadnym osobom ani firmom nie związanym z działalnością tego serwisu.

Informacje ogólne - rejestracja użytkownika

1. Dostawcą usług w ramach Serwisu randkomat.pl jest firma Comaides 25-008 Kielce ul. Staszica 12 lok. 5 zwana dalej Comaides.

2. Suskrybentem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która posiada dostęp do sieci Internet zwana dalej "Użytkownikiem".

3. Aby korzystać z zasobów systemu, Użytkownik musi założyć osobiste konto, zwane dalej "Kontem". W tym celu powinien zapoznać się z regulaminem, a następnie prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami wypełnić formularze rejestracyjne.

4. Wysyłając formularze Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Comaides w celach prezentacji danych w środkach masowego przekazu, w szczególności w sieci Internet, radiu, telewizji, prasie, sieciach telefonicznych stacjonarnych i komórkowych (przy czym bez kojarzenia ich przy prezentacji z danymi takimi jak imię, nazwisko, czy numer telefonu) oraz celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 z 1997 r.).

5. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzach rejestracyjnych. Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Użytkownik może na bieżąco dokonywać ich aktualizacji bądź zmiany. Na życzenie Użytkownika Comaides dokona całkowitego usunięcia danych lub Konta.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości lub z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

Dostępność usług i reklamacje

1. Użytkownicy serwisu randkomat.pl mają możliwość umieszczania w systemie własnych ogłoszeń i aktualnych zdjęć wyraźnie przedstawiających postać i twarz Użytkowników Serwisu. Zdjęcia będą każdorazowo zatwierdzane przez Administratora Serwisu i nie mogą zawierać żadnych dopisków, w szczególności numeru GG, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu strony internetowej, adresu do korespondencji. Zabrania się zamieszczania w polu "O MNIE" danych umożliwiających identyfikację Użytkownika Serwisu takich jak np. numer telefonu, numer GG.

2. Comaides nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach Użytkowników czy przesyłane w ramach Serwisu.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń i zdjęć o treści sprzecznej z polskim bądź międzynarodowym prawem, naruszających zasady etyczne, obyczajowe itp.

4. Prowadzenie korespondencji z innymi użytkownikami jez możliwe bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów czy opłat.

5. Comaides zastrzega sobie prawo usunięcia każdego konta z systemu bez ostrzeżenia i podawania przyczyny w szczególności:
a. umieszczania na koncie (opis lub zdjęcie) treści o zawartości pornograficznej, adresów innych stron internetowych, treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz sprzecznych z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie,
b. prób wykorzystywania konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w szczególności łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych), a także działania na szkodę Comaides,
c. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
d. naruszenia prawa autorskiego,
e. świadome lub nieświadome powodowanie niestabilności systemu usług związanych z Serwisem za pomocą mechanizmów informatycznych,
f. usiłowania dokonania wyłudzenia na szkodę innych Użytkowników poprzez zamieszczenie na Koncie treści sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt.
g. założenia więcej niż jednego konta na jedna osobę

6. Comaides zastrzega sobie prawo do usunięcia konta osobistego bez ostrzeżenia, jeżeli konto jest nie używane dłużej niż 6 miesięcy.

Zasady współpracy

1. Comaides dołoży wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe działanie Serwisu i chronić dane znajdujące się na serwerach Comaides.

2. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta lub Serwisu Pracownik Comaides ma prawo sprawdzić techniczne aspekty funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.

3. Comaides nie ponosi odpowiedzialności za:
a. opóźnienia w przesyłaniu lub nie dostarczenie informacji przez system krótkich wiadomości tekstowych (SMS),
b. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
c. treści umieszczane w ogłoszeniach Użytkowników czy przesyłane w ramach Serwisu (wiarygodność kont nie jest kontrolowana),
d. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
e. przerwy w funkcjonowaniu systemu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy,
f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi.

4. Comaides nie będzie udostępniać danych identyfikacyjnych osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, ani też nie będzie ich odsprzedawać.

5. Konta Użytkowników mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych wyłącznie przez Comaides a w szczególności do:
a. przesyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym,
b. dodawania do listów reklam oraz innych treści o charakterze komercyjnym (doklejanie następuje automatycznie, bez ingerencji w treść i poufność listu).

6. Comaides zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach Serwisu.